Obchodní podmínky

1. Poskytovatelem zájezdů a služeb s nimi souvisejících je cestovní kancelář provozovaná společností METAL-FRUT, spol. s.r.o., se sídlem: Nádražní 674, Modřice 66442, IČO: 46904280, zapsaná v OR KS Brno, odd. C, č.vl 6046 (dále jen „CK“).

2. Smluvní vztah
Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem vzniká na základě uzavřené smlouvy o zájezdu. V případě smluv uzavíraných distančním způsobem vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a CK potvrzením objednávky zákazníka ze strany CK nebo uzavřením písemné smlouvy o zájezdu. Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem se kromě platných právních předpisů řídí písemnou smlouvou, těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí smlouvy, a písemným potvrzením o zájezdu vydaným CK při uzavření smlouvy nebo bezprostředně po uzavření smlouvy v případě, že CK není uzavřena v písemné podobě. Podepsáním smlouvy o zájezdu zákazník stvrzuje, že se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami seznámil a že s jejich obsahem souhlasí.

3. Zakoupení zájezdu prostřednictvím slevového portálu
Zákazník je oprávněn koupit zájezd prostřednictvím slevového portálu. V tomto případě zákazník hradí kupní cenu v plné výši provozovateli slevového portálu.

Dokladem o koupi zájezdu a o jeho uhrazení je slevový poukaz (voucher) vystavený slevovým portálem.

Slevový poukaz je podkladem pro registraci u CK k účasti na zakoupeném zájezdu. Při následné objednávce zájezdu u CK je zákazník povinen uvést číslo voucheru/poukazu, který obdržel od slevového portálu. Následně bude zákazníkovi ze strany CK zaslána cestovní smlouva a znění těchto obchodních podmínek. Pokud zákazník registraci neučiní i při zakoupení slevovoého poukazu popsanou registraci a v důsledku toho se zájezdu nezúčastní, jeho nároky vůči CK zanikají.

Pro zájezdy zakoupené prostřednictvím slevového portálu platí následující storno podmínky:
– více jak 50 dnů před plánovaným zahájením poskytnutí služeb činí odstupné 25 % z ceny / provize slevovém portálu.
– 50- 41 dnů před plánovaným zahájením poskytnutí služeb činí odstupné 25% provize slevovému portálu + 20 Euro
– pokud je méně jak 39 dnů shodují  se tyto storno podmínky se storno podmínkami CK Metal.

4. Storno podmínky. Platby při změně obsahu smlouvy o zájezdu.
Pro zájezdy zakoupené přes CK Metal nebo CA Expressbus platí následující storno podmínky:
– nejpozději 40 dnů před plánovaným zahájením poskytnutí služeb činí odstupné 0 % z ceny zájezdu.
– 39 – 30 dnů před plánovaným zahájením poskytnutí služeb činí odstupné 40% z ceny zájezdu.
– 29 – 20 dnů před plánovaným zahájením poskytnutí služeb činí odstupné 45% z ceny zájezdu.
– 19 – 10 dnů před plánovaným zahájením poskytnutí služeb činí odstupné 60% z ceny zájezdu.
– 9 – 3 dnů před plánovaným zahájením poskytnutí služeb činí odstupné 80% z ceny zájezdu.
– méně než 72 hodin před plánovaným zahájením poskytnutí služeb činí odstupné 100% z ceny zájezdu.

Cestovní kancelář je oprávněna jednostranně započíst odstupné se vzájemnou pohledávkou zákazníka na vrácení zálohy nebo zaplacené ceny zájezdu.
Při změně termínu zájezdu činí poplatek 350,- Kč (platí pro všechny účastníky v registraci), pokud je změna uplatněna 30 dní před zahájením zájezdu. Poté si cestovní kancelář účtuje poplatek ve výši storno poplatků upravených výše.

Pro změnu jména účastníka činí poplatek 150,- Kč/os., pokud je změna uplatněna do 4 dnů před zahájením zájezdu. Poté si cestovní kancelář účtuje poplatek ve výši storno poplatků upravených výše.

Změny zasedacího pořádku může zákazník uplatnit nejpozději 3 dny před zahájením zájezdu. Poté si cestovní kancelář účtuje za takovou změnu poplatek 350,- Kč/os.

5. Cena zájezdu a její úhrada.
Cenou za zájezd se rozumí souhrnná cena uvedená ve smlouvě o zájezdu, přičemž právo na její zaplacení má CK před poskytnutím zájezdu. Zákazník je povinen uhradit CK cenu za zájezd, a to formou složenky, bezhotovostním převodem na bankovní účet CK č. účtu CK 115-273 216 0287/0100, nebo v hotovosti. Číslo. Platba se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na uvedený účet CK.

Při nedodržení stanoveného termínu úhrady zákazníkem má CK právo od smlouvy o zájezdu odstoupit. a zákazník je povinen uhradit odstupné dle bodu 4 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

Cestovní kancelář je oprávněna do 21 dnů před zahájením zájezdu jednostranným jednáním zvýšit cenu zájezdu pouze v těchto případech:
– zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot.
– zvýšení plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpečnostních a přístavních poplatků.
– zvýšení směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu či dalších služeb v průměru o více než 5%.
– navýšení ceny ubytování o více jak 5 %.

V těchto případech je zákazník povinen uhradit rozdíl v ceně zájezdu do 7 dnů ode dne účinnosti oznámení o zvýšení ceny zájezdu. Při porušení závazku úhrady navýšené ceny zájezdu ze strany zákazníka má cestovní kancelář právo od smlouvy o zájezdu odstoupit, čímž není dotčeno právo cestovní kanceláře na náhradu škody.

Pro případ uhrazení ceny zájezdu slevovému portálu, je zákazník povinen uhradit rozdíl v ceně zájezdu přímo CK.

6. Zákazník má právo
– na řádné poskytnutí všech služeb zájezdu dle programu (doprava, průvodcovské služby a další služby dle popisu konkrétního zájezdu)
– na informace o přesném programu zájezdu, časů odjezdu a případných změnách o rozsahu objednaných služeb a ceny za zájezd
– ještě před uzavřením cestovní smlouvy na poskytnutí údajů o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení a na informace jaké zdravotní doklady jsou pro cestu a pobyt požadovány
– zrušit svoji účast na zájezdu kdykoli před jeho zahájením, a to ve formě odstoupení od smlouvy za podmínek uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách
– na uplatnění a vyřízení reklamace vad v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
– na ochranu dat a dalších osobních údajů poskytnutých CK.

7. Zákazník je povinen
– řádně a včas zaplatit dohodnutou cenu zájezdu.
– poskytnout CK součinnost potřebnou k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplné a pravdivé vyplnění potřebných formulářů a předložení potřebných dokladů.
– řídit se pokyny průvodce či delegáta CK, pokud je tento zajišťován, a dodržovat stanovený program. CK si vyhrazuje právo vyloučit zákazníka ze zájezdu (resp. čerpání služeb) v případě porušení této povinnosti, a to bez nároku na náhradu za nevyužité služby. Zákazník může být dále zástupcem CK, popř. státním úřadem (policie, cizinecká policie atd.) ze zájezdu vyloučen, jestliže zvlášť hrubě narušuje vztahy ve skupině i mimo ni svým chováním a jednáním, chová-li se agresivně a vulgárně, odmítá a nerespektuje pokyny pracovníků CK a znemožňuje tímto plnění programu zájezdu. V těchto případech rovněž ztrácí nárok na náhradu jakékoliv nevyužité služby. Jeho vystupování bude zaprotokolováno a oznámeno na patřičná místa.
– bez zbytečného odkladu sdělovat CK své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb.
– uhradit škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo v ubytovacím a jiném zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle smlouvy.
– dodržovat pasové, celní, zdravotní a další předpisy země, do které cestuje, dodržovat její platnou legislativu a respektovat odlišné skladby obyvatelstva a jiné kulturní zvyklosti.
– dodržovat zákaz přechovávání a/nebo užívání drog a jiných omamných látek v průběhu zájezdu. Porušení tohoto zákazu je důvodem pro okamžité vyloučení ze zájezdu, a to bez náhrady. CK má dále právo vyloučit z přepravy osoby ve výrazně podnapilém stavu.
– Zákazník je povinen nastoupit v čistém oblečení.
– reklamovat veškeré závady a odchylky od sjednaných služeb bezodkladně po jejich zjištění a poskytnout součinnost při jejich odstranění.
– předem sdělit CK své požadavky ohledně zasedacího pořádku (např. z důvodu zdravotních problémů při jízdě v protisměru apod.). V opačném případě nebude brán na případnou reklamaci uplatněnou z tohoto důvodu zřetel. Z důvodu velkého množstí skupin, se jezdí i autobusy, která mají sedadla i v protisměru. Změna programu vyhrazena. Program může být upraven v závislosti na situaci v metropoli. Veškeré reklamace musí být upraveny bezodkladně a řešeny s průvodcem na místě.
– zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled zletilého účastníka v průběhu zájezdu; obdobně zajistit doprovod, dohled a potřebnou zdravotní péči u osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje. Hodlá-li zákazník, který je starší 15 let a mladší 18 let, uzavřít smlouvu o zájezdu a na základě ní čerpat služby ze zájezdu bez doprovodu a dohledu zákonného zástupce, je povinen předložit CK souhlas zákonného zástupce s takovým uzavřením smlouvy a čerpáním služeb. Účast nezletilého zákazníka na zájezdu musí být předem schválena ze strany CK. CK si vyhrazuje právo účastníka mladšího 18 let (bez doprovodu), jehož účast nebyla předem schválena, vyloučit ze zájezdu.
„Pokud zákazník nenastoupí na zájezd nebo nevyčerpá-li službu bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy, hradí 100 % ceny bez možnosti uplatnění jakékoliv slevy.“
Zákazník automaticky doplácí za jednolůžkový pokoj 590,-kč/os./den, pokud k němu nebude přiřazena druhá osoba.

8. Zdravotní péče
Každý zákazník je povinen posoudit náročnost zájezdu ke svému zdravotnímu stavu a věku, příp. konzultovat svoji účast s lékařem. Rovněž je povinen vzít s sebou léky, které užívá.
Zákazník bere na vědomí, že v ceně zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění léčebných výloh, úrazů a odpovědnosti za způsobenou škodu. Při nastalé pojistné události není CK povinna poskytnout nepojištěnému zákazníkovi jakékoliv plnění, veškerá rizika s tím související nese sám zákazník. Zákazníkům se tak doporučuje uzavřít cestovní pojištění.

9. Cestovní doklad
Účastník zahraničního zájezdu je povinen si obstarat sám včas platný cestovní doklad a v průběhu zájezdu jej opatrovat proti ztrátě. Za důsledky a náklady vyplývající ze ztráty či zcizení dokladu CK neodpovídá.

10. Odstoupení od smlouvy a změny smlouvy ze strany zákazníka
Zákazník má před zahájením zájezdu právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny za zájezd bez účtování odstupného za podmínky, že CK kancelář poruší své povinnosti stanovené smlouvou o zájezdu nebo zákonem. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu, musí být odůvodněné a je účinné ode dne, kdy je doručeno CK.

V případě odstoupení od smlouvy bez porušení povinností CK, musí zákazník zaplatit také cenu za ubytování. Zákazníkům slevových portálů je tato navíc částka ponížená o 25% (a to tedy v případě, že se od smlouvy o zájezdu odstoupí 40 a více dní před odjezdem).

Není-li důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka porušení povinnosti CK stanovené smlouvou nebo odstoupí-li před zahájením zájezdu od smlouvy CK z důvodu porušení smlouvy ze strany zákazníka, je zákazník povinen zaplatit cestovní kanceláři smluvní pokutu ve výši čili stornopoplatku, jehož výpočet bude proveden dle storno podmínek daných v těchto obchodních podmínkách.

Informace k jednolůžkovému pokoji: pokud nebudeme mít druhé účastníka k jednotlivci, tak si musí zákazník, který jede sám automaticky zaplatit jednolůžkový pokoj cena činí  590,-kč/os.noc
Pokud zákazník ztratil na zájezdu věc, která se posléze našla, má právo si pro ni přijet. Ck může zaslat věci poštou, ale zákazník je povinen uhradit si poštovné a navíc 100-korunový administrativní poplatek Ck za vyřízení.
Při uplatnění nároku na vrácení peněz se Ck řídí lhůtou 30 kalendářních dní.

11. Nečerpání služeb
Pokud zákazník objednávku zájezdu u CK nezruší nebo neodstoupí od smlouvy, ale přesto objednané služby ve smluveném čase nečerpá, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené částky ani nárok na finanční náhradu za nečerpané služby.

12. Zrušení služby ze strany poskytovatele. Změny
CK si vyhrazuje právo zájezd zrušit v případě krajních okolností, jakými jsou například nedostatečný počet účastníků (min. 35 účastníků zájezdu), naplněná kapacita hotelu, zrušení autobusové dopravy ze strany dodavatele dopravy nebo předem nepředvídatelné okolnosti (počasí, politická situace v cílové destinace, zásah vyšší moci, stávky). O zrušení konkrétního zájezdu je CK povinna neprodleně informovat zákazníka, nejpozději však do 48 hodin před termínem zahájení zájezdu. Dále je povinna zákazníkovi nabídnout jiný termín.

CK si vyhrazuje právo na změnu hotelu, odjezdových časů, místa a programu výletu a zájezdu. Pokud se zdraží vstupné, oznámí tuto skutečnost. Je povinna o tom uvědomit včas zákazníka, nejméně 24 hodin před plánovaným odjezdem. Učinit tak může elektronickou poštou nebo telefonicky. Pokud zákazník se změnou nesouhlasí, je oprávněn od smlouvy odstoupit v návaznosti na storno podmínky.

CK si vyhrazuje právo zájezd zrušit v případě platební nekázně ze strany provozovatelů (vlastníků) slevových portálů a z toho vzniklých dluhů vůči CK, kdy slevový portál neuhradí CK peněžní prostředky získané prodejem zájezdů účastníkům. Účastníci takto zrušených zájezdů uplatní své nároky vůči provozovateli (dlužníku) slevového portálu z titulu bezdůvodného obohacení.

13. Nepředvídatelné okolnosti
CK je oprávněna upravit dle nutné potřeby zájezd v případě nepředvídatelných a neovlivnitelných okolností (živelné pohromy, stávky, zásah vyšší moci). CK neodpovídá za případné zpoždění z technických důvodů, případně z důvodu přetížení komunikací, hraničních přechodů, stávek či vyšší moci. V případě takového zpoždění nevzniká zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy ani na slevu či jiné odškodnění.

14. CK neodpovídá za škody způsobené zákazníkovi jiným zákazníkem či třetí osobou na jeho osobě, zdraví či majetku během zájezdu.
Nesplní-li CK své povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy řádně a včas, je povinností zákazníka ihned uplatnit svou reklamaci u průvodce CK nebo obchodního zástupce. Průvodce, delegát či obchodní zástupce je povinen ihned na místě nedostatky řešit. Pokud není možné nedostatek na místě vyřešit nebo s řešením není zákazník spokojen, je povinností průvodce nebo delegáta sepsat se zákazníkem reklamační protokol, který oba podepíší. Zákazník své právo na reklamaci uplatní u CK bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od skončení zájezdu nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak právo zaniká. CK je povinna reklamaci řešit a s výsledkem řešení seznámit zákazníka do 30 dnů od uplatnění reklamace. Stejnou lhůtu má CK na vyřešení reklamačních protokolů, které mu odevzdají průvodci (povinností průvodce je odevzdat reklamační protokol nejpozději do 3 dnů od ukončení zájezdu).
Zákazník je povinen při řešení reklamace poskytnout CK potřebnou součinnost. Na opožděné a nedoložené reklamace nebude brán zřetel.

15. Ochrana osobních dat
Všechny údaje poskytnuté zákazníkem budou použity jen pro potřeby cestovní kanceláře a nebudou poskytnuty třetí osobě, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

16. Závěrečná ustanovení
Neplatností jednotlivých ustanovení smlouvy o zájezdu nebo těchto podmínek, které tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu, není dotčena platnost ani vymahatelnost kteréhokoli jiného ustanovení smlouvy o zájezdu nebo Všeobecných obchodních podmínek.

17. V případě platby zájezdy či doplatků v EURECH bude klientům k částce připočítám administrativní poplatek ve výši 1,50 EU za bankovní výlohy.
Smluvní vztah mezi zákazníkem a cestovní kanceláří se řídí právem České republiky.
Zákazník souhlasí se zasíláním aktuálních nabídek e-mailem. V případě, že zákazník nesouhlasí se zasíláním aktuálních nabídek, oznámí tuto skutečnost CK.

18. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2016